Jdi na obsah Jdi na menu
 


Satanská bible6

1. 2. 2009

SATANSKÝ RITUÁL

 

 

 

A. VĚCI, KTERÉ JE TŘEBA VĚDĚT, NEŽ PŘISTOUPÍTE K RITUÁLU:

1. Osoba konající rituál stojí během obřadu čelem k oltáři a symbolu Bafometa, s

výjimkou situací, jež vyžadují jiné pozice.

2. Oltář by měl být pokud možno proti západní zdi.

3. U rituálů prováděných jednou osobou není třeba role kněze. Pokud se na obřadu

podílí více než jedná osoba, jeden z účastníků musí vystupovat jako kněz. Při

soukromém rituálu se vykonavatel řídí pokyny pro kněze.

4. Když osoba vystupující jako kněz pronese slova šemhamforaš a Sláva Satanovi!

ostatní účastníci je opakují. Po sborovém opakování Sláva Satanovi! se vždy ozve

gong.

5. Mluvení (s výjimkou vlastního obřadu) a kouření je po počátečním zvonění

zakázáno. Konec obřadu opět ohlašuje zvon.

6. Kniha Belialova obsahuje základy satanské magie a rituálu. Než se pokusíte o

rituály popsané v Knize Leviathanově, je bezpodmínečně nutné, abyste přečetli a

pochopili celou knihu Belialovu. Pokud jste tak neučinili, nemůžete od

následujících třinácti kroků očekávat sebemenší úspěch.

 

 

 

B. TŘINÁCT KROKŮ

(Viz Pomůcky užívané při satanském rituálu, kde naleznete podrobnější pokyny)

1. Oblékněte si rituální oděv.

2. Shromážděte pomůcky, potřebné k obřadu; zažehněte svíce a zhasnete všechny

venkovní světelné zdroje; nalevo a napravo od oltáře umístěte podle pokynů

pergameny.

3. Pokud za oltář slouží žena, zaujme své místo - hlavou k jihu, nohama k

severu.

4. Vyzváněním zvonu očistěte ovzduší.

5. Nyní kněz nahlas čte Vzývám Satana a Pekelná jména, uvedená dále (viz Kniha

Leviathanova). Účastníci opakují po knězi jednotlivá Pekelná jména.

6. Napijte se z kalicha.

7. Kněz se otáčí proti směru hodinových ručiček a ukazuje mečem na všechny

světové strany a vyvolává jednotlivá Knížata pekel: Satana z jihu, Lucifera z

východu, Beliala ze severu a Leviathana ze západu.

8. Proveďte žehnání falem (pokud ho používáte).

9. Kněz čte nahlas příslušnou invokaci pro daný obřad: Smyslnosti, Soucitu nebo

Destrukce (viz. Kniha Leviathanova).

10. V případě soukromého rituálu je tento krok mimořádně důležitý. O samotě lze

vyjádřit i nejtajnější tužby, takže při přehrávání, slovním vyjadřování či

zobrazování svých přání byste se v žádném případě neměli držet zpátky. Právě při

tomto kroku se črtá, balí a odesílá k příjemci váš návod.

 

 

 

(A)

JAK PŘIVOLAT PARTNERA K UKOJENÍ CHTÍČE NEBO NAVODIT SEXUÁLNĚ USPOKOJIVOU SITUACI

Opusťte oltář a přesuňte se na místo, ať už v téže místnosti či v jiné, které je

příhodnější k provedení konkrétního rituálu. Pak ve své fantazii vytvořte co

možná nejvěrnější model situace, po které toužíte. Nezapomeňte, že máte k

dispozici pět smyslů, a proto své snění neomezujte najeden. Tyto pomůcky lze

použít jednotlivě či v různých kombinacích:

a.) grafické znázorňování představ (kresba, malba, atd.).

b.) písemné zachycení představ (povídky, hry, popisy vašich přání a jejich

případný výsledek).

c.) přehrání touhy ve scénce či dramatické hříčce, kdy s pomocí různých pomůcek

k zesílení představivosti zachytíte buďto sami sebe nebo předmět vaší touhy

(přenos).

d.) libovolné vůně, vztahující se ke kýžené osobě nebo situaci.

e.) libovolné zvuky či doplňující hluky, vyvolávající výraznou představu.

V této fázi rituálu by mělo dojít k výraznému sexuálnímu vzrušení. Po vyvolání

dostatečně silných představ by měl nastat co možná nejintenzivnější orgasmus

jako vyvrcholení tohoto kroku. Lze ho dosáhnout libovolnými masturbačními či

autoerotickými prostředky. Po dosažení orgasmu se vraťte k oltáři, a pokračujte

krokem 11, popsaným na straně 107.

 

 

 

(B)

JAK ZAJISTIT POMOC NEBO ÚSPĚCH OSOBĚ, S KTEROU SYMPATIZUJEME ČI SOUCÍTÍME

(VČETNĚ VÁS SAMOTNÝCH)

Zůstaňte v těsné blízkosti oltáře a představte si co možná nejpřesněji Osobu,

jíž chcete pomoci (případně pociťujte hlubokou sebelítost). Vyjádřete své přání

vlastními slovy. Jsou-li vaše city skutečné upřímné, budete přitom přelévat

slzy, jimž byste se neměli bránit. Po tomto citovém cvičení pokračujte krokem

11, strana 107.

 

 

 

(C)

JAK DOSÁHNOUT ZNIČENÍ NEPŘÍTELE

Zůstaňte poblíž oltáře, pokud ovšem vám představy nepřicházejí lépe na nějakém

jiném místě. Jako například v blízkosti oběti. Vytvořte obraz oběti a pak se ho

snažte libovolným způsobem zničit. Lze to provést takto:

a.) zapichováním špendlíků nebo hřebů do figurky, představující vaši oběť;

panenka může být hadrová, z vosku, z rostlinného materiálu atd.

b.) grafickým znázorněním způsobu zničení oběti; kresba, malba, atd.

c.) živým literárním popisem neodvratného konce oběti.

d.) podrobnou samomluvou, zaměřenou na vybranou oběť, popisující její muka a

záhubu.

e.) zohavením, poraněním, způsobením bolesti či nemoci spodobnění oběti, za

použití dalších libovolných prostředků nebo pomůcek.

Tento krok obřadu by se měl pojit s intenzivní, vypočítanou nenávistí a

pohrdáním; neměli byste se pokoušet zastavit děj, dokud se čaroděj následkem

výdeje energie zcela nevyčerpá. Pak přejděte ke kroku 11.

11 a.) Jsou-li požadavky v písemné podobě, kněz je přečte nahlas, načež je spálí

v plameni rituální svíce. Po každém přání se opakuje zvolání šemhamforaš a Sláva

Satanovi!

11 b.) Pokud jsou přání formulována ústně, účastníci je jeden po druhém sdělí

knězi. Ten pak opakuje žádost vlastními slovy, která jsou pro něj emočně

nejvzrušivější. Po každé prosbě se opakuje zvolání šemhamforaš a Sláva Satanovi!

12 Kněz přečte příslušný Enošský klíč, na důkaz, že jsou účastní či oddáni silám

pekel.

13 Zvon ohlásí opětovné znečištění ovzduší. Kněz pak pronese slova DOKONÁNO

JEST.

KONEC RITUÁLU

 

 

 

C. POMŮCKY, UŽÍVANÉ PŘI SATANSKÉM RITUÁLU

ODĚV

Mužští účastníci nosí černý oděv. Hávy mohou být buď s kápí nebo čapkou, a pokud

účastník chce, mohou zakrývat i tvář. To má umožnit vyjádření různých emocí

výrazem obličeje bez jakýchkoliv ohledů.

Zároveň to omezuje odvádění pozornosti na někoho jiného. Ženské účastnice nosí

oděvy, které jsou sexuálně vzrušující, starší ženy mohou být v černém. Všichni

mají amulety s pečetí Bafometovou nebo tradiční Satanův pentagram.

Muži oblékají rituální oděv před vstupem do obřadní síně, a mají ho na sobě po

celý obřad. Rituální oděv lze u mužů nahradit jakýmkoli černým oblečením.

Černá je zvolena proto, že symbolizuje pekelné mocnosti. Ženy mají sexuálně

přitažlivé oblečení, aby vyvolávaly u mužských účastníků vzrušení, a tím zvýšily

produkci adrenalinu nebo bioelektrické energie, což zajisti lepší účinek obřadu.

OLTÁŘ

Nejstarší oltáře byly z masa a krve; přirozené lidské pudy a záliby byly

základem, na němž stavěla všechna náboženství. Pozdější náboženství, která

prohlásila přirozené lidské sklony za hříšné, udělala ze živých oltářů kamenné

desky a hromady kovu.

Satanismus je spíše náboženstvím těla než ducha, proto je při satanských

obřadech užíván oltář tvořený lidským tělem. Oltář má sloužit jako ústřední bod,

k němuž se během obřadu upíná veškerá pozornost. Při satanském rituálu je

užívána nahá žena, protože její přirozeností je pasivní přijímání a zároveň

představuje matku Zemi.

Při některých rituálech může být nahota ženy sloužící za oltář nepraktická, může

tedy být oblečena nebo částečně zakryta. Pokud provádí rituál žena, není třeba,

aby další žena sloužila za oltář. Pokud oltář netvoří žena, další pomůcky

používané při rituálu se mohou položit na zvýšený podstavec, na němž by jinak

ležela. Pro velké skupinové obřady lze zkonstruovat speciální oltář, přibližně

13 O až 160 cm vysoký a 180 až 200 cm dlouhý, na který si žena lehne. Není-li to

možné nebo při soukromých obřadech, lze použít jakoukoli vyvýšenou podložku.

Pokud slouží za oltář žena,další pomůcky lze umístit na stůl v dosahu kněze.

SYMBOL BAFOMETA

Symbol Bafometa užívali templáři jako znázornění Satana. Během doby nesl různá

jména, například Kozel z Mendesu, Kozel tisícera mládí, Černý kozel, Jidášský

kozel, a zřejmě nejpříhodněji, Kozel - Obětní beránek.

Bafomet představuje síly pekel, spojené s pohlavní plodností kozla. Ve své čisté

podobě zachycuje pentagram lidskou postavu v pěticípé hvězdě - tři vrcholy

nahoře, dva směřující dolů - která symbolizují duchovní založení člověka. V

satanismu se pentagram také užívá, ale jelikož satanismus představuje tělesné

pudy člověka, čili protiklad duchovní stránky, užívá se převrácený - tím

dokonale odpovídá hlavě kozla. Rohy, představující dualitu, jsou vzdorně

vystrčené kupředu, další tři cípy směřující dolů symbolizují popření sv.

trojice. Hebrejské znaky ve vnějším kruhu symbolu pocházejí z magického učení

Kabaly, dávají slovo Leviathan, had z vodní propasti ztotožňovaný se Satanem.

Tyto znaky odpovídají pěti vrcholům obrácené hvězdy.

Symbol Bafometa je umístěn na zdi nad oltářem.

SVÍCE

Svíce užívané při satanském rituálu představují Luciferovo světlo; Lucifer je

nositelem světla, osvícení, živého plamene, planoucí touhy a plamenů pekelných.

Při satanském rituálu by se měly používat pouze černé a bílé svíce. Nikdy

neužívejte víc než jednu bílou svíci, černých můžete mít, kolik je třeba k

osvětlení obřadní síně. Nalevo od oltáře má stát alespoň jedna černá svíce,

představující síly temnot a cestu nectnosti. Další černé svíce jsou umístěny,

kde je potřeba osvětlení. Jedna bílá svíčka stojí napravo od oltáře a

představuje pokrytectví bílých čarodějů a příznivců cesty ctnosti. Žádný další

zdroj světla není přípustný.

Černé svíce slouží k tomu, aby účastníci rituálu dosáhli úspěchu a moci, jejich

plameny mají strávit pergameny, na nichž jsou napsána požehnání, požadovaná

účastníky. Bílá svíce slouží ke zničení nepřátel. Pergameny, na nichž jsou

napsány kletby, se pálí v plameni bílé svíce.

ZVON

Jeho výrazný zvuk má oznamovat začátek a konec rituálu. Kněz devětkrát zazvoní,

obrací se přitom proti směru hodinových ručiček a vysílá zvuk zvonu do čtyř

světových stran. Zvonění na začátku rituálu má pročistit ovzduší od všech

vnějších zvuků; na konci zvýrazňuje rituální proces a zároveň slouží jako

znečištění, označující konec.

Zvuk zvonu má být spíše hlasitý a pronikavý, ne měkký a cinkavý.

KALICH

Cíše nebo kalich představuje v satanském rituálu kalich extáze. V ideálním

případě by měl být ze stříbra, ale pokud není k dispozici stříbrný,, lze použít

jakýkoli, z kovu, skla či kameniny -jen ne ze zlata. Zlato bylo vždy spojováno s

řádnými náboženstvími a královstvím nebeským.

ELIXÍR

Povzbudivá tekutina čili Elixír života používaný pohany byl křesťanskou vírou

popliván a stalo se z něj posvátné mešní víno.

Mok, který původně pili pohané při svých rituálech, měl uvolnit a zvýraznit

emoce účastníků obřadu. Satanismus neobětuje svého boha, jako to dělají ostatní

náboženství. Satanista nepraktikuje takovou formu symbolického kanibalismu,

mešní víno, používané křesťany, vrací jeho původnímu účelu - stimulování emocí,

potřebných k satanskému rituálu. Není nutno užívat víno - hodí se libovolný

nápoj lahodící patru, který zároveň povzbuzuje.

Elixír života se má pít z Kalichu extáze, jak bylo naznačeno výše, a to hned po

vzývání Satana.

MEČ

Meč moci je symbolem agresivní síly a slouží jako prodloužení a posílení paže,

jíž kněz gestikuluje a ukazuje. Podobný účel má kouzelný prut, užívaný v jiných

formách magického rituálu.

Při Vzývání Satana kněz ukazuje mečem na symbol Bafometa. Je také používán, jak

je popsáno v Krocích rituálu, při vyvolávání čtyř Pekelných knížat. Když kněz

přečte přání či žádost probodne špicí meče pergamen, na němž jsou napsány.

Napíchnutý pergamen je potom vydán plameni svíce. Kněz naslouchá žádostem

dalších účastníků, opakuje je a vkládá meč na jejich hlavy (jako při tradičním

pasování rytířů).

Pro soukromé rituály, kdy nelze získat meč, postačí dlouhý nůž, hůlka nebo

podobný předmět.

FALUS

Falus je pohanským symbolem plodnosti a představuje plození, mužnost a agresi.

Je to další atribut, který byl rouhavě zneužit, aby se hodil do křesťanských

obřadů zatížených pocitem viny. Církevní kropáč, či kropítko se svěcenou vodou,

(latinsky aspergillum) používaný katolíky, je pokrytecká verze falu - vskutku

pěkná proměna obyčejného penisu!

Jeden z pomocníků drží falus oběma rukama a dvakrát jím potřese směrem ke všem

hlavním světovým stranám jako požehnání domu.

Lze použít libovolný falický symbol. Pokud není žádný k dispozici, je možné

vymodelovat ho ze sádry, dřeva, vosku, hlíny, apod. Falus je nutný pouze při

organizovaných skupinových rituálech.

GONG

Gong je používán k přivolání temných sil. Vždy, když účastníci opakují po knězi

sláva Satanovi, zazní gong. Je nutný pouze při organizovaných skupinových

rituálech. Vzhledem k lepšímu zvuku je vhodnější koncertní gong, ale pokud není

k dispozici, lze použít jakýkoli gong s plným, sytým zvukem.

PERGAMEN

Pergamen je užíván proto, že jeho organické vlastnosti jsou slučitelné s

přírodními živly. V souladu se satanským pohledem na oběť by měl být vyroben z

kůže ovce, zabité z nutnosti kvůli masu. Žádné zvíře by nemělo být zabito jen

kvůli satanskému rituálu. Pokud není k dispozici prodávaný pergamen, vyrobený z

již zabité ovce, postačí obyčejný papír.

Pergamen je prostředek, umožňující, aby psané poselství či žádost byly stráveny

plamenem svíce a vyslány do éteru. Požadavek je napsán na pergamenu nebo na

papíru, nahlas přečten knězem a pak spálen v plameni černé nebo bílé svíce -

podle povahy prosby. Před započetím rituálu se kletby položí vpravo od kněze,

kouzla a požehnání vlevo.

 

 

 

(VODA)

KNIHA LEVIATHANOVA

BĚSNÍCÍ MORE

 

 

 

Pres opačná tvrzení stoupenců nonverbálního vyjadřování je možno prostřednictvím

verbální komunikace dosáhnout závratných výšin emoční extáze nebo mučivé

úzkosti. Pokud má magický obřad zapojit úplné uvědomení všech smyslu, je třeba

užít i vhodného zvukového doprovodu. Je samozřejmé jasné, že činy mluví

hlasitěji než slova, ale slova se stávají monumenty myšlenek.

Možná nejnápadnějším nedostatkem tištěných magických zaklínadel dochovaných z

minulosti je nedostatek emocí vyvolaný jejich přednesem. Jeden starý čaroděj,

který se znal s autorem této knihy, kdysi užil vlastní invokace, která pro něho

mela značný osobní význam v souvislosti s jeho magickými tužbami. V okamžiku,

kdy do úspěšného vyvrcholení rituálu chybělo pouze několik okamžiku, mu došla

slova. Jelikož si uvědomoval nutnost neztratit tempo emoční odezvy, rychle

zaimprovizoval první slova vyvolávající vzrušení, jež mu přišla na mysl -

několik veršů z básně od Rudyarda Kiplinga! S posledním blaženým přívalem

adrenalinu byl schopen obřad úspěšně dokončit!

Následující invokace jsou sestaveny tak, aby zněly jako provolání plné jistoty,

ne jako ukňourané zlé předtuchy. Proto v nich nenajdete plytké obětiny a prázdné

a neupřímné skutky křesťanské lásky. Leviathan, nádherný Drak vodní propasti, se

s burácením řítí jako vzedmuté more! Tyto invokace jsou jeho soudnou stolicí.

 

 

 

VYVOLÁVÁNÍ SATANA

In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!

Ve jménu Satana, vládce Země, Krále světa, rozkazuji Silám temnot, aby vložily

svou pekelnou moc do mých rukou!

Rozevřete dokořán brány Pekel a vyjdete z propasti, abyste mě pozdravili jakožto

bratra (sestru) a přítele!

Dopřejte mi požitku, o nichž hovořím!

Vzal jsem jméno tvé za část sebe sama! Žiji jako volné zvíře, těším se z radostí

těla! Přeji poctivým a proklínám zkažené!

Při všech Bozích Pekel, rozkazuji, aby se vše, o čem jsem hovořil, také stalo!

Přijďte a ozvěte se na svá jména! Projevte tak mé touhy!

 

 

 

SLYŠTE JMÉNA:

PEKELNÁ JMÉNA

Abaddon

Adramelech

Ahpuch

Ahriman

Amon

Apollyn

Asmodeus

Astarolh

Axazel

Baalberith

Balaam

Bafomet

Bastrym

Belzebub

Behemoth

Beherith

Bilé

Chemosh

Cimeries

Čort

Dagon

Damballa

Demogorgon

Diabolus

Dracula

Emma-O

Euronymus

Fenriz

Gorgo

Haborym

Hekaté

Ištar

Kálí

Kojot

Lilith

Loki

Mammon

Mania

Mantus

Marduk

Mastema

Melek Taus

Mefistoteles

Metzli

Mictian

Midgard

Milcom

Moloch

Mormo

Naamah

Nergal

Nihasa

Nija

O-Yama

Pan

Pluto

Proseprina

Pwcca

Rimmon

Sabazios

Sammael

Samnu

Sedit

Sekhmet

Set

Shaitan

Shamad

Supay

Šiva

Tan-mo

Tezcatlipoca

Thamúz

Thoth

Tunrida

Typhon

Yaotzin

Yen-lo-Wan

Pozn.: Pekelná jména jsou zde uvedena v abecedním pořádku, aby se zjednodušil

systém odkazu. Při vyvolávání jmen je možno přednést všechny, nebo vybrat jména,

která jsou pro daný obřad nejvhodnější. Ať už jsou vyvolávána všechna či pouze

některá, je třeba vyjmout je z pevně stanoveného pořádku, jak jsou zde uvedena,

a sestavit je do foneticky působivého seznamu.

 

 

 

INVOKACE K VYVOLÁNÍ SMYSLNOSTI

Zjevte se. Ó, vy nádherní zplozenci propasti, a učiňte se viditelnými mým

zrakům. Soustředil jsem myšlenky na žhnoucí výčnělek planoucí vyvolenou touhou

okamžiku, kdy se zvětšuje a horce nabíhá a mohutní.

Vyšlete onoho posla vilných rozkoší; nechť chlípné představy mých temných tužeb

zbytní v činy a skutky budoucnosti.

Z šesté věže Satanovy přijde znamení, jež spojí se s vnitrními šťávami, společně

pak pohnou tělem, jež povolávám.

Shromáždil jsem své symboly; připravuji se vyvolat toho, jenž přijde, a obraz,

který jsem sám stvořil, se hrozivě vznáší jako zuřivý bazilišek cekající na

vypuštění.

Vize skutečností stane se, a krmí již má obět skýtá, se úhly prvého rozměru

stanou ztělesněním rozměru třetího.

Vyjdete do prázdné noci (světla dne) a proniknete myslí, jež myšlenkami ozývá se

vedoucími k cestám hříšné bezuzdnosti.

(Muž:) Kopí mé připraveno k vrhu! Dravá síla mého jedu rozmetá nepřístupnost

mysli prosté smyslného chtíce; jak sémě dopadá, výpary jeho rozšíří se vířícím

mozkem, ochromí ho, čímž vydán bude na pospas vůli mé! Ve jménu velkého boha

Pana, kéž se mé tajné myšlenky promění v pohyby těla té, po níž toužím!

Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

(Žena:) Luno mé plane! Kapky nektaru z nedočkavé jeskyně mé jako pyl ať působí

na dumající hlavu, a mysl nepociťující touhu náhle otřese se hnutím, jež ji

zcela poblázní. Až vlnobití zklidní se, započnou nová putování; tělo, po němž

toužím, přijde ke mne. Ve jménu velké děvky babylónské, ve jménu Lilith a

Hekaté, kéž vyplní se touha má! Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

 

 

 

INVOKACE K PŘIVOLÁNÍ ZHOUBY

Popatřte! Mocné hlasy mé pomsty drtí klid ovzduší a tyčí se jako monolity hněvu

na pláni plné svíjejících se plazu. Stanu se hrůzným nástrojem zhouby hnijícím

pozůstatkům těla toho (té), kdo by mě chtěl(a) zadržet.

Pranic nelituji, že mé volání se žene na bouřících vichrech, jež zmnožují osten

mé zloby; z mořských propastí vystoupí černí slizcí tvorové a do jeho (jejího)

rozbředlého mozku vydáví svou nákazu.

Obracím se k poslům záhuby, aby s chmurnou rozkoší táli obět, již jsem zvolil.

Bezhlasý je pták, jenž krmí se mozkovou dření toho (té), kdo (která) mě

trýznil(a), a agónie, jež nastane, se bude živit výkřiky bolesti, které poslouží

jako varovné signály tem, kdo se mi chtěli postavit.

Ó, vyjdete ve jménu Abaddona a zničte toho (tu),jehož jméno dám jako znamení.

Ó velcí bratři noci, vy, kteří jste mi útěchou, kdož vyjíždíte na žhavých

vichrech Pekla, kdož prodléváte v chrámu ďáblově; dejte se na pochod a zjevte

se! Ukažte se tomu (té), kdo má prohnilou mysl, jež pohybuje ústy žvanícími

nesmysly, která se vysmívají čestným a silným!; vyrvi ten kejhající jazyk a

zacpi mu (jí) hrdlo, Ó Kálí! Probodni mu (jí) plíce bodci štíru, Ó Sekhmete!

Uvrhni jeho (její) tělo do hrozivé prázdnoty, Ó mocný Dagone!

Do výše zdvihám dvouklaný ozub Pekla, na jehož hrotech mou pomstou skvěle

nabodena spočívá má obět!

Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

 

 

 

INVOKACE SOUCITNÁ

Se zlobou týraných a hněvem utlačených pozvedám své hlasy, halící se hromem,

abyste slyšeli!

Ó, velcí, kteří číháte skryti v temnotě, Ó strážcové cesty, Ó pochopové moci

Thóthovy! Dejte se na pochod a zjevte se! Ukažte se nám ve své dobrotivé síle, v

zájmu toho, kdo věří a je stižen trýzní.

Opevněte ho valem vaší ochrany, neboť si nezasluhuje muk, ani po nich netouží.

Nechť se to, co se staví proti němu, stane bezmocným a prostým jakékoli

podstaty.

Pomozte ohněm a vodou, zemí i vzduchem, aby znovu nabyl toho, čeho pozbyl.

Posilte ohněm nitro našeho přítele a druha, našeho souputníka na cestě

nectnosti.

S pomocí Satanovy moci znovu uveďte Zemi a její rozkoše do jeho života.

Učiňte, aby jeho životní síly neomezeně proudily a on mohl okusit tělesné

nektary příštích tužeb.

Jedinou ranou zabte jeho protivníka, hmotného či nehmotného, aby vyšel pln

radosti a sil z toho, co ho soužilo.

Nedopuťte, by mu cestu zkřížila nějaká rána osudu, neboť patří mezi nás, a je

třeba ho chránit.

Navraťte mu moc, radost a věčnou vládu nad protivenstvími, jež ho postihly.

Rozžehnete v něm i kolem dokola triumfující zář, jež bude hlásat, že se vynořil

ze stojatých bažin, jež ho pohlcovaly.

Tak poroučíme, ve jménu Satanově, jehož milost triumfuje a jehož vláda potrvá!

Tak jako Satan vládne, bude vládnout i ten, jehož jméno zní: (jméno} je nádobou,

jejíž podstatou je Země; život věčný, svět bez konce.

Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

 

 

 

ENOCHIÁNSKÉ KLÍČE

 

 

 

ENOCHIÁNSKÝ JAZYK A KLÍČE

Magický jazyk, užívaný při satanském rituálu, je jazyk enochiánský, považovaný

za ještě starší než sanskrt, s pevnými gramatickými a syntaktickými základy.

Chvílemi zní jako arabština, jindy jako hebrejština a latina. V tisku se poprvé

objevil v roce 1659 v životopisu Johna Deea, slavného věštce a dvorního

astrologa šestnáctého století. Toto dílo, jehož autorem je Meric Casaubon,

popisuje, jak okultista Dee a jeho společník Edward Kelly věštili z křišťálové

koule.

Místo obvyklé křišťálové koule používal věštec Kelly broušený mnohostěn. Andělé,

o nichž je řeč v Kellyho prvním vyjevení Enošských klíčů, viděni stěnami

křišťálu, jsou andělí jen proto, že okultisté až dodnes trpěli metafyzickou

zácpou. Dnes se křišťál jasní, anděly je nutno vidět jako úhly či hlediska

/anglické výrazy angels (=andělé) a angles (==úhly, rohy) se ve starém pravopisu

psaly stejně (pozn. překl.)/, a okna do čtvrtého rozměru se otvírají - pro ty,

kdo mají strach, jsou to Brány Pekel.

Předkládám zde svůj překlad následujících vyvolávání, archaický, leč satansky

přesný, bez příkras, jež najdeme v překladu Řádu Zlatého úsvitu z konce

devatenáctého století. V enochiánštině se význam slov pojí s jejich kvalitou a

vytváří zvuk, který dokáže v ovzduší vyvolat strašlivou reakci. Barbarské

tonální vlastnosti dodávají tomuto jazyku pravý magický účinek, který nelze

popsat.

Enochiánské klíče neboli vyvolávání byly dlouhou dobu zahaleny tajemstvím.

Několik existujících tisků zcela pomíjelo přesné znění textu, správný překlad

byl maskován užíváním eufemismů, a měl pouze svést neschopného kouzelníka nebo

případného inkvizitora z cesty. Enochiánská vyvolávání se stala apokryfními (kdo

ví, jaká hrozivá realita dokáže dráždit fantazii) a jsou proto satanskými pajány

víry. Zbavila se kdysi pragmatického lakování na růžovo, rozešla se s pojmy

svatý a andělský. Oprostila se od náhodných skupin čísel, jež měly zastupovat za

rouhačská slova. Zde tedy jsou PRAVÁ Enochiánská vyvolávání tak, jak nám byla

doručena neznámou rukou.

/Pozn.: Necenzurované znění, překlad Anton La Vey./

 

 

 

PRVNÍ KLÍČ

První Enochiánský klíč je úvodní Satanovou proklamací, vyhlašující počátek

platnosti zákonů světských teologií a trvalé moci, jež sídlí v těch, kdo jsou

dostatek odvážní, aby rozpoznali pozemské začátky a absolutno.

PRVNÍ KLÍČ (Enochiánsky)

Ol sonuf, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod: sobrazod-ol Roray i ta

nezodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe

ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe

giresam. Casarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe.

Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu

ipamis: das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel od

Vaoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiedo Noco

Mada, hoathahe Saitan!

PRVNÍ KLÍČ (Překlad)

Mocí, jež platí nahoře i dole, vládnu nad vámi, pravil Pán Země, v mých rukou je

slunce blyštícím se mečem a měsíc ohněm procházejícím vším, jsem ten, kdo

uprostřed svých oděvů odměřuje vaše hávy, podpírá vás jako dlaněmi svých rukou,

a ozařuje vaše roucha pekelným světlem.

K vládě nad ctnostnými ustavil jsem Vám zákon, a přinesl berlu nevyšší

moudrostí. Pozvedli jste hlasy a přísahali věrnost Tomu, který žije vítězstvím,

který nemá počátek a nemůže mít ani konec. Jenž září jako plamen vprostřed

vašich paláců a panuje nad vámi jako rovnováha života!

Dejte se na pochod a zjevte se! Otevřete tajemství vašeho stvoření! Buďte ke mně

přátelští, neboť já jsem stejný! - pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále

Pekel!

 

 

 

DRUHÝ KLÍČ

Aby vzdal hold právě těm smyslným tužbám, jež umožňují udržení života, druhý

Enošský klíč vztahuje uznání našeho pozemského dědictví na talisman moci.

DRUHÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji

i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji tata-labo paracakda go-ta

lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape

cahisa bie ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON.

Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quodal zodameranu micalazodo od

ozadazodame vaurelar; lape zodir IOIAD!

DRUHÝ KLÍČ (Překlad)

Mohou křídla větrů slyšet vaše hlasy úžasu?; Ó, veliké plodiště pozemských

červů!, jež Pekelný oheň artikuluje v hloubi mého chřtánu! Jež jsem připravil

jako svatební kalichy či květy, oblažující komnaty smyslnosti!

Nohy tvé jsou silnější neplodné skály! Mocnější jsou tvé hlasy než různočetné

větry! Neboť stal ses stavením jakého není, vyjma mysli Všemocného zjevení

Satana! Povstaňte!, pravil První. Dejte se na pochod a staňte se jeho

služebníky! Ukažte svou moc a umožněte, abych mocně zřel vše, neboť já jsem On,

Jenž žije věcně!

 

 

 

TŘETÍ KLÍČ

Třetí Enošský klíč klade velení nad Zemí do rukou velkých satanských čarodějů,

kteří měli po dlouhé věky nadvládu nad lidmi celého světa.

TŘETÍ KLÍČ (Enochiánsky)

Micama! goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe! Norezodacahisa

otahila Gigipahe; vaunud-el-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocabe; qui-i-mu

toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata be-regida od torezodul! Di e-Ol

ba lazodareji, od aala tahílanu-os netaabe: Daluga vaomesareji elonusa

cape-mi-ali varoesa cala homila; cocasabe fa-fenu izodizodo pe, od miinoagi de

ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe

balata odvaoan. Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod

ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia: Zodacare!

Vauni-gilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an.

TŘETÍ KLÍČ (Překlad)

Zřete!, pravil Satan, jsem kruhem na jehož rukou stojí Dvanáct království. V

šesti jsou stolce živého dechu, zbytek pak ostrými srpy nebo Rohy souti. Tudíž

tvorové Země jsou a nejsou, vyjma vlastních rukou mých, jež spí, ale pozvednou

se!

Nejprve jsem z vás učinil šafáře a rozmístil jsem vás na Dvanáct stolců vlády;

každému jsem udělil moc nad Devíti skutečnými věky času, aby jste mohli z

nejvyšších nádob a koutů vašich vlád uplatňovat mou moc, a chrlit neustále na

Zemi ohne života a zvětšovat se. Tím stal se z vás střed spravedlnosti a pravdy.

Ve jménu Satana, povstaňte! Ukažte se! Popatřte!, skutky milosti jeho vzkvétají

a jeho jméno stalo se mocným mezi námi. V němž pravíme: Dejte se na pochod!

Stoupejte!, přidejte se k nám jako společníci Jeho tajné moudrosti ve svém

stvoření!

 

 

 

ČTVRTÝ KLÍČ

Čtvrtý Enošský klíč odkazuje na koloběh časových období.

ČTVRTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coreme-pe peda,

dasonuf vi-vau-di-vau? Casaremi oeli meapeme soba me agi co-remepo carep-el:

casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa

ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o calaa. Torezodu nor-quasahi od

fe-caosaga: Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare!

Zodamera nu obelisonugi resat-el aaf normo-lapi!

ČTVRTÝ KLÍČ (Překlad)

Vystoupil jsem na jih a rozhlédl se kol sebe, řka: Nejsou snad hromy nabývání

těmi, jež vládnou v druhém úhlu?

Pod koho umístil jsem ty, jež dosud nikdo nespočetl, až na Jednoho, v němž druhé

počátky věcí jsou a rostou do síly, jeden za druhým zvětšují převahu času a sily

jejich stojí jako prvé z devíti!

Povstaňte!, vy synové rozkoše, a navštivte Zemi; neboť já jsem Pánem, vaším

Bohem, který je a bude žít věčně!

Ve jménu Satana, Dejte se na pochod! a ukažte se jako milí vysvoboditelé, abyste

Ho mohli velebit mezi syny lidí!

 

 

 

PÁTÝ KLÍČ

Pátý Enochiánský klíč potvrzuje satanské jmenování tradičních kněží a čarodějů

na Zemi, mající za cíl svedení z cesty.

PÁTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od

faonutas peripesol ta-be-tiore. Casareme A-me-ipezodi na-zo-daretahe afa; od

dalugare zodizodope zodetida caosaji tol-toregi; od zodcahisa esiasacahe El

ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare pe-o-al; soba coremefa cahisa ta Ela

Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od

beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Geiad I-elí

PÁTÝ KLÍČ (Překlad)

Mocné zvuky vnikly do třetího úhlu a staly se semenáči pošetilosti, s opovržením

usmívající se nad Zemí, a jako věčná šidítka těm, kteří přinášejí zkázu sami

sobě, dlí v jasnosti Nebes.

Na něž upevnil jsem sloupy radosti; pány spravedlivých a dal jim nádoby k

zavlažování Země a jejích tvorů. Jsou bratři Prvého a Druhého, a počátkem svých

vlastních stolic. Jež zdobeny jsou myriádami věčných lampiček; počet jich stejný

jako Prvních, konců a náplní času!

Přijďte tedy a buďte poslušní svého díla. Navštivte nás v míru a útěše.

Rozhodněte o nás, nádobách vašich mystérií; proč také? Náš Pán a Vládce je

Vše-Jediný!

 

 

 

ŠESTÝ KLÍČ

Šestý Enochiánský klíč zakládá strukturu a formu, z níž vzešel Řád různoběžníku

a Církve Satanovy.

ŠESTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Gahe sa-div cahisa em, micalazoda Pil-zodinu, sobam El haraji mir babalonu od

obeloce amevelaji, dalagare malapereji ar-coasaji od acame canale, sobola zodare

fa-beliareda caosaji od sahisa aneta-na miame ta Viv od Da. Daresare

Sol-petahebienu. Be-ri-ta od zodacame ji-mi-calazodo: sob-ha-atahe tarianu

luia-he od eca-rinu MADA Qu-a-a-on!

ŠESTÝ KLÍČ (Překlad)

Duchů čtvrtého úhlu je Devět, mocných v různoběžníku, jenž vytvořil první, mukou

ubohým, věncem neřestným; dal jim ohnivá kopí k očistě Země, a Devět nepřetržitě

pracujících dělníků, jejichž cesty je v potěše přivádějí na Zemi; jako Druhý a

Třetí setrvávají u vlády.

Naslouchejte proto pozorně hlasu mému! O vás hovořil jsem, uvedu vás v Jeho moc

a blízkost, a konání vaše bude písní pocty a oslavou vašeho Boha!

 

 

 

SEDMÝ KLÍČ

Sedmý Enochiánský klíč slouží k vyvolání smyslnosti, ke vzdání holdu

vzrušujícímu půvabu a radosti z požitků těla.

SEDMÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-pire-gahe Qui-inu. Enai

butamonu od inoasa ni pa-ra-diala. Casaremeji ujeare ciharelanu, od zodonace

lucifatianu, caresa ta vavalezodirenu tol-hami. Soba lonudohe od nuame cahisa ta

Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od mia-me ca-ni-quola rita!

Zodacare! Zo dameranu! Iecarimi Quo-a-dahe od I-mica-olzododa aaiome. Bajirele

papenore idalugama elonusahi-od umapelifa vau-ge-ji Bijil-IAD!

SEDMÝ KLÍČ (Překlad)

Východ je domem nevěstek, pějících chválu v plamenech nejvyššího štěstí, v němž

Pán temnot otevřel Svá ústa; staly se živými příbytky, v nichž raduje se síla

muže; zdobeny jsou skvělými ornamenty a konají zázraky na všech tvorech Jejichž

království a setrvání jsou Třetím a Čtvrtým, silnými věžemi a místy útěchy,

stolci rozkoše a setrvání. Ó, vy služebnice rozkoše, Dejte se na pochod!,

Objevte se!, pějte chválu na Zemi a mocné mezi námi. Neboť proto je této památce

dána moc, a naše síla roste v tom, kdo nám přináší útěchu.

 

 

 

OSMÝ KLÍČ

Osmý Enochiánský klíč se vztahuje k počátku satanského věku.

OSMÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe ox. Casaremeji va-ranu cahisa

vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD. Soba miame tarianu ta lolacis

Abaivoninu od azodiajiere riore. Irejila cahi sa da das pa-aox bu-sada Caosago,

das cahisa od ipuranu telocahe cacureji o-isalamahe lonu-caho od Vovina

carebafe? NIISO! bagile avavago gohon. NIISO! bagile mamao siaionu, od mabezoda

IAD oi asa-momare poilape. NIIASA! Zodameranu daosi caosago od beliore sa od

coresi ta a beramiji.

OSMÝ KLÍČ (Překlad)

Poledne prvého je jako třetí požitek stvořený z hyacintových sloupů, v němž se

starší stávají silnými, což připravil jsem pro mou vlastní spravedlnost, pravil

Satan, jehož dlouhé trvání bude jako záštita Leviathanovi. Kolik jich je, kdo

zůstávají ve slávě Země, kteří jsou a neuvidí smrti, dokud se dům nezřítí a drak

neklesne v hlubinu? Radujte se!, neboť koruny chrámu a háv Jeho, který je, byl a

bude korunován, nejsou už rozděleny! Vystupte! Zjevte se!, ke zděšení Země a k

potěše těch, kteří jsou připraveni.

 

 

 

DEVÁTÝ KLÍČ

Devátý Enochiánský klíč varuje před použitím substancí, pomůcek či farmak, jež

by mohly vést k oklamáni a následnému zotročení mistra. Ochrana proti falešným

hodnotám.

DEVÁTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Micaolí beranusaji perejela napeta ialapore, das barinu efafaje Pe vau-nupeho

olani od obezoda, soba-ca upaahe cahisa tatanu od tarananu balie, alare busada

so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi cial Vaunesa ala-donu mom caosago ta

iasa olalore gi anai limelala. Amema cahisa sobra madarida zod cahisa! Ooa moanu

cahisa a vina darilapi caosajinu: od buta-moni pareme zodumebi ca nilu. Dazodisa

etahamezoda cahisa dao, od mi-reka ozodola cahisa pidiai Colalala, Ul ci ninu a

sobame ucime. Bajile? IAD BALATOHE cahirelanu pare! NIISO! od upe ofafafe;

bajile a-coca-sahe icore saka a uniji beliore.

DEVÁTÍ KLÍČ (Překlad)

Mocná stráž ohně s oboustranně broušenými planoucími meči (jež krotí fíóly s

bludy, jichž perutě jsou pelyňkem a morkem šťáv), vkročila na Západ, kde jsou

měřeni se svými kněžími. Ti shromažďují močály Země, jako boháč hromadí své

poklady. Prokleti ti, jejichž nepravostmi jsou! V jejich očích jsou mlýnské

kameny větší než celá Země, z úst jejich se řinou oceány krve. Mozky jejich

pokryty diamanty, na hlavách mají mramor. Šťasten ten, na nějž nehledí s

nelibostí. Proč? Jimi těší se Pán Spravedlnosti! Odejděte, a zanechte své fíóly,

neboť doba je taková, jak žádá si pohodlí!

 

 

 

DESÁTÝ KLÍČ

Desátý Enochiánský klíč vyvolává nezkrotný hněv a přináší násilí. Pokud se

nepoučíme, jak chránit své bezpečí, může být jeho použití nebezpečné, jako

náhodný úder blesku!

DESÁTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala azodiazodore paebe Soba iisononu

cahisa uirequo ope copehanu od racalire maasi baji le caosagi; das yalaponu

dosiji od basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu.

Vaunala cahisa conusata das daox cocasa ol Oanio yore vohima od jizodyazoda od

eoresa co casaji pelosi molui das pajeipe, laraji same darolanu matorebe

cocasaji emena. El pataralaxa yolaci matabe no-miji mononusa olora jinayo

anujelareda. Ohyo! ohyo! noibe Ohyo! caosa-gonu! Bajile ma darida i zodirope

cahiso darisapa! NIISO! caripe ipe nida-li!

DESÁTÝ KLÍČ (Překlad)

Hromy hněvu dřímají na Severu, v podobě dubu, jehož větve jsou hnojnými hnízdy

plnými bědování a pláče, nahromaděného pro Zemi, jež plane dnem i nocí a dáví

hlavy škorpiónů a živou síru, smíšenou s jedem. Toto nechť jsou hromy, jež v

okamžitém řevu se stovkou mocných zemětřesení a tisícem a více vzdutí vln, které

nespočinou ani nepoznají žádné chvíle. Jeden kámen s sebou strhne tisíc dalších,

stejně jako to srdce člověka činí s myšlenkami. Běda!, Běda!, Ano!, běda Zemi,

neboť její ohavnost je, byla a bude veliká; Odejděte! Však ne vaše mocné zvuky!

 

 

 

JEDENÁCTÝ KLÍČ

Jedenáctý Enochiánský klíč slouží k ohlášení příchodu mrtvých a k ustavení

trvání až za hrob. Ke spoutání Země. Pohřební vyvolávání.

JEDENÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Oxiayala holado, od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo. Od va-bezodire

cameliaxa od bahala: NIISO! salamanu telocahe! Casare manu hoel-qo, od ti ta zod

cahisa soba coremefa i ga. NIISA! ba gile aberameji nonucape. Zodacare eca od

Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

JEDENÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Zahřímal mocný trůn, a na Východ se rozletělo pět hromů. Orel promluvil a

hlasité vzkřikl: Odejděte od domu smrti! Shromáždili se a stali se mírou; oni

jsou těmi nesmrtelnými, kteří se prohánějí na smršti. Odejděte! Neboť jsem pro

vás připravil místo. Dejte se proto na pochod, a ukažte se! Odkryjte tajemství

mystéria svého stvoření. Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem vaším Bohem,

pravý uctívač těla, jenž žije věčně!

 

 

 

DVANÁCTÝ KLÍČ

Dvanáctý Enochiánský klíč slouží k vybití nelibosti nad lidskou potřebou

strádání a seslání muk a střetů na posly běd.

DVANÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Nonuci dasonuf Babaje od cahisa ob hubaio tibibipe: alalahe ataraahe od ef!

Darix fafenu mianu ar Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPE-HE. Zodacare,

gohusa, od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada,

hoathahe Saitan!

DVANÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó vy, kteří prodléváte na Jihu a jste lucernami žalu, opásejte se brněním a

zbrojí a navštivte nás! Přiveďte legie pekelné armády, aby mohl být zvětšován

Pán Propasti jméno jehož mezi vámi zní Hněv! Dejte se proto na pochod, a zjevte

se! Odkryjte tajemství svého stvoření! Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem

stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

 

 

TŘINÁCTÝ KLÍČ

Třináctý Enošský klíč slouží k proměně neplodných v smyslné, a k trýznění těch,

kdo by popírali rozkoše sexu.

TŘINÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Napeai Babajehe das berinu vax ooaona larinuji vonupehe doali me: conisa olalogi

oresaha das cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai

Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco

Mada, hoathahe Saitan!

TŘINÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó, vy meče Jihu, s očima, jež burcují hněv hříchu, opíjející ty, kteří jsou

prázdní: Popatřte! příslib Satana a Jeho moci, jež zvána mezi vámi trpkým

bodnutím jedového ostnu! Dejte se na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství

svého stvoření! Neboť já jsem služebník téhož, vašeho Boha. pravý uctívač

nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel.

 

 

 

ČTRNÁCTÝ KLÍČ

Čtrnáctý Enochiánský klíč je voláním po pomstě a spravedlnosti.

ČTRNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca ol tahila dodasa to-lahame

caosago homida: das berinu orocahe quare: Micama! Bial! Oiad; aisaro toxa das

ivame aai Balatima. Zodacare od Zoda meranu! Od cicale Qaa! Zodoreje, lape

zodiredo Noco Mada, hoatha he Saitan!

ČTRNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó, vy synové a dcery prohnilých myslí, jež soudíte nepravosti, spáchané na mě -

Pohleďte! hlas Satanův; příslib Jeho, kdo mezi vámi zván žalobcem a nejvyšším

tribunem! Dejte se proto na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství svého

stvoření. Buďte ke mně přátelští neboť já jsem stejný, pravý uctívač nejvyššího

a nevýslovného Krále Pekel!

 

 

 

PATNÁCTÝ KLÍČ

Patnáctý Enochiánský klíč je vyhlášením souhlasu a porozumění mistrů, jejichž

povinností je napomáhat hledačům duchovních bohů.

PATNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ilasa! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi cahisa dareji; das oado caosaji

oresacore: das omaxa monasaci Baeouibe od emeta jisa Iaiadix. Zodacare od

Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

PATNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó, ty vládce prvního plamene, pod jehož křídly jsou ti, kdo předou pavučiny, jež

protkávají Zemi suchostí; jenž znáš nádherné pojmenování spravedlnost a pečeť

falešné cti. Dej se proto na pochod a zjev se! Odkryj tajemství svého stvoření!

Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a

nevýslovného Krále Pekel!

 

 

 

ŠESTNÁCTÝ KLÍČ

Šestnáctý Enochiánský klíč přináší poznání úžasných kontrastů Země a živné půdy

těchto dichotomií.

ŠESTNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ilasa viviala pereta! Salamanu balata, das acaro odazo busada, od beiioraxa

balita: das inusi caosaji lusadanu emod das ome od taliobe: darilapa iehe ilasa

Mada Zodilodarep Zodacare od Zodame ranu. Odo cicale Qaa: zodoreje, lap zodiredo

Noco Mada, hoathahe Saitan!

ŠESTNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó, ty druhý plameni, dome spravedlnosti, jenž máš počátky ve slávě a budeš

poskytovat útěchu spravedlivým; jenž kráčíš po Zemi ohnivýma nohama; jenž

rozumíš tvorům a rozděluješ je! Velký jsi v Bohu rozpínání a podmanění. Dej se

proto na pochod a zjev se! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý

uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

 

 

SEDMNÁCTÝ KLÍČ

Sedmnáctý Enochiánský klíč slouží k osvícení ochromených a k ničení pomocí

zjevení.

SEDMNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ilasa dial pereta! soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo doda sihe od berinuta

faxisa hubaro tasataxa yolasa: soba Iad i Vonu pehe o Uonupehe: aladona dax ila

od toatare! Zodacare od Zodame ranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo

Noco Mada, hoathahe Saitan?

SEDMNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó ty třetí plameni!, jehož křídla jsou trny, jež mají vyvolat nevoli, a který

máš myriády živých lamp kráčejících před tebou; jehož Bohem je zuřivý hněv -

Opásej svá bedra a pozorně naslouchej! Dej se proto na pochod a zjev se! Odkryj

tajemství svého stvoření! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý

uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

 

 

OSMNÁCTÝ KLÍČ

Osmnáctý Enochiánský klíč otevírá brány Pekel a vynáší Lucifera a jeho

požehnání.

OSMNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ilasa micalazoda olapireta ialpereji beliore: das odo Busadíre Oiad ouoaresa

caosago: casaremeji Laiada eranu berinutasa cafafa me das ive-meda aqoso adoho

Moz, od maoffasa. Bolape como beliore ta pamebeta. Zodacare od Zodameranu! Odo

cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

OSMNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó ty mocné světlo a hořící plameni útěchy!, jenž odhaluješ Satanovu slávu středu

Země; v němž prodlévají největší taje pravdy; jež v království tvém zvána:

radostí síly, a jež nelze změřit. Buď pro mě oknem, jímž vejde útěcha. Dej se

proto na pochod a zjev se! Odkryj tajemství svého stvoření! Buď ke mně

přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále

Pekel!

 

 

 

DEVATENÁCTÝ KLÍČ

Devatenáctý Enochiánský klíč je nejvyšší oporou přirozené rovnováhy Země,

zákonem blahobytu a džungle. Obnažuje veškeré pokrytectví, a ze svatoušků učiní

otroky. Dává průchod hněvu vůči všem zavrženíhodným, a klade základy úspěchu pro

milovníka života.

DEVATENÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Madariatza das perifa LIL cahisa micaolazoda saanire caosago od fifisa

balzodizodarasa laida. Nonuca gohulime: Micama adoianu MADA faoda beliorebe,

soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das aberaasasa nonucafe netaaibe caosaji

od tilabe adapehaheta dame pelozoda, tooata nonucafe ji-micalazodoma larasada

tofejilo marebe yareyo IDOIGO, od torezodulape yaodafe gohola, Caosaga,

tabaoreda saanire, od caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noa lanu

paida oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape tilaba paremeji peripesatza,

od ta qurelesata booapisa. Lanibame oucaho sayomepe, od caharisateosa

ajitoltorenu, mireca qo tiobela lela. Tonu paomebeda dizodalamo asa pianu, od

caharisateosa aji-la-to-re-torenu paracahe a sayomepe. Coredazodizoda dodapala

od fifalazoda, lasa manada, od faregita bamesa omaosa. Conisabera od auauotza

tonuji oresa; catabela noasami tabejesa leuitahemonu ji. Vanucahi omepetilabe

oresa! Bagile? Moooabe OL coredazodizoda. El capimao itzomatzipe, od cacocasabe

gosaa. Bajilenu pii tianuta ababalanuda, od faoregita teloca uo uime.

Madariatza, lorezodu!!! Oadariaiza orocaha aboaperi! Tabaori periazoda

aretabasa! Adarepanu coresata dobitza! Yolacame periazodi arecoazodiore, od

quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacora! Umela od peredazodare cacareji

Aoiveae coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona

das surezodasa Tia balatanu. Odo cicale Qaa, od Ozodazodama pelapeli IADANAMADA!

DEVATENÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

RŮŽE AMERIKY

Ó vy rozkoše, dlící v prvém éteru, jste mocné v dílech Země a vykonáváte soud

mocného. K vám je praveno: Zřete tvář Satanovu, počátek útěchy, jehož oči září

hvězd, jenž vám zajistil vládu nad Zemí i její nepopsatelnou mnohostí; poskytuje

vám moc porozumění, abyste mohli naložit se všemi věcmi v souladu s

prozřetelností Toho, jenž sedí na Pekelném Trůně; povstal na Počátku, řka: Země,

nechť je ovládána svými částmi; nechť je v ní rozdělení; sláva její možná bude

stále zpitá a trýzněná sama sebou. Její chod nechť veden vyplněním smyslné

touhy; jako služebná, nechť jim slouží. Jedno údobí nechť zatracuje druhé; nechť

na jejím povrchu či uvnitř není téhož tvora. Všechny její počty nechť liší se

svými rysy; nechť není jedno stvoření rovno druhému. Myslící tvorové Země a

Lidé, nechť sváří se a jako plevel vzájemně se hubí; nechť zapomenou jména

bydlišť svých. Dílo člověka a jeho pýchy nechť zmarněny jsou. Jeho stavby nechť

stanou se jeskyněmi divé zvěře! Zmařte její chápání temnotou! Proč? kaji se, že

jsem stvořil člověka. Nechť je střídavě známa a cizí; neboť ona jest ložem

děvky, a bydlištěm Lucifera Krále.

Rozevřete brány pekel dokořán! Nižší nebesa pod vámi. nechť vám slouží! Vládněte

těm, kdož vládnou! Svrhněte jako pád. Poroďte ty, kteří se množí a zničte

prohnilé. Žádný kraj nechť nezůstane ve stejném počtu. Přidávejte a kraťte,

dokud nebudou hvězdy sečteny. Povstaňte! Dejte se na pochod! a zjevte se před

zaslíbením jeho úst, jež nám On přislíbil ve spravedlnosti Své. Odkryjte

tajemství svého stvoření, a učiňte nás účastníky NEPOSKVRNĚNÉ MOUDROSTI!

 

 

 

ZAKÁZANÉ OVOCE

Dočetl jsem Satanskou bibli s pocitem jistého zklamání. Nic nového jsme se totiž

nedozvěděli, žádná senzace se nekonala. Zjistil jsem jen to, že ji napsal

naprostý egocentrik a hedonista, který, jak jinak, pěstuje kult síly. S tímto

kultem máme ovšem my, Evropané, své smutné zkušenosti. Tento kult stojí v pozadí

fašismu, nacismu a komunismu. Pan La Vey má jako Američan štěstí, že tyto přímé

potomky klasického satanismu nezažil na vlastní kůži. A dále, výhrady, které má

La Vey k monoteistickým náboženstvím, zejména k judaismu a ke křesťanství,

nepřekračují rámec předhůzek, kterými je častovali jak pohané a polyteisté, tak

osvícenští racionalisté a materialističtí ateisté. Není nezajímavé, jak často se

La Vey dovolává “selského" rozumu. Svět víry a svět rozumu nelze totiž směšovat.

Tím ovšem netvrdím, že víra by neměla být logická. Natož pak esoterismus.

Nehodlám ale upírat La Veyovi jisté kvality, které se projevují například v

kapitolách, které kritizují současný životní styl, zejména v sexuální oblasti,

nekritické propadání orientální teosofii, včetně přejímání bludného konceptu

reinkarnace a v neposlední řadě i v kapitole o duševních upírech a v jeho

psychologických pozorováních vůbec. O to horší je, že na základě některých

kritických postřehů formuluje chybné závěry. Proti západnímu esoterismu se

nejvíce prohřešuje stavěním principu zla na stejnou úroveň s principem dobra. S

tím nemůže hermetik naprosto souhlasit. Zlo je pouze nedostatek dobra a na

každém z nás záleží, na kterou stranu se rozhodne postavit. Každý člověk, i na

té nejnižší úrovni, je schopen rozlišovat mezi zlem a dobrem. Na jiném místě se

La Vey proti esoterismu prohřešuje tím, že nebere na vědomí zákony zpětného

odrazu. Vůbec, s hermetickými zákony je autor poněkud na štíru, a proto považuji

za užitečné seznámit čtenáře s esoterními zákony, jak je formuloval velký český

zasvěcenec Petr Kohout-Lasenic v knize Hermetická iniciace Universalismu.

Zákony hermetické relativity

1. Všechno bytí je podmíněno všestrannou bipolaritou a bisexualitou.

2. V univerzální jednotnosti přírody každý pojem a každé bytí má své protiklady

a své analogie.

3. Analogie se odpuzuji, protiklady přitahují.

4. Protivy jsou pouhým pojetím téže věci v různých stupních.

5. Dvě protivy podmiňují vzájemného prostředníka z obou vyplývajícího, majícího

podíl na obou a vyznačujícího se syntézou obou.

6. Spojené analogie reagují expanzí, spojené protiklady kondenzací. Do zákona

hermetické relativity patří i takzvaný zákon o zpětném odrazu. Vychází ze

zásady, že každý lidský čin a akce vůbec vyvolává automaticky reakci, jež jest

jejím druhým, nezbytným pólem. Světlo a tma, dobro a zlo, láska a nenávist,

život a smrt jsou nejčastěji užívané alegorické obrazy pro toto hermetické

arkánum. Rozvineme-li tento zákon dále, dospějeme snadno k logickému zdůvodnění

hermetického aforismu, který učí, že dobro zpětnou indukcí přitahuje dobro a

naopak, a pochopíme i hlubokou spekulativní logiku skrytou za známým biblickým

výrokem: “ Udeří-li tě někdo v tvář, nastav mu druhou ..."

Zákony vůle

1. Představu, motorizovanou žádostí nebo vírou, nazýváme vůlí; vůle. aktivní je

prvá, druhá pasivní.

2. Každá představa, která je součástí vůle, ať už kladné či záporné, je živá a

je silou, která tvoří, udržuje, nebo ničí; nic na tomto světě neexistuje, co by

nebylo předem vůlí v astrálnu stvořeno.

3. Působivost a tvůrčí síla vůle je přímo závislá na době, koncentrační

schopnosti a počtu vysílajících jedinců.

Zákony lásky

1. Fyzicky život je spojené zrcadlení úrovně hmotné a duchovní a vzniká, když

vůlí stvořený duch prochází vůlí stvořenou hmotou.

2. Pronikání úseku hmotného duchovním, je podmíněno spojením jiných dvou

principiálních protikladů - to je láskou.

3. Fyzická láska inkarnuje bytí do pozemské čtveřice, v níž duch se stává

analogií alchymického vzduchu, hmota alchymické země, klad alchymického ohně a

zápor alchymické vody: středem této čtyřky je analogie alchymické soli - to je

Láska.

4. Láska v širším slova smyslu je záměrné spojení protikladů, ať už fyzických,

pudových, citových, mentálních, či jiných - za účelem plození; není nikdy

vymezena ani prostředím, ani časem.

5. Láska má tolik tvarů, jako bytí samo; jedním z nich je běžné fyzické spojení,

jež z hlediska lidského je motivováno pouhým pudem; vedle toho však každý akt,

mentální nebo fyzický, vyhovující předchozí definici, je z hlediska hermetického

láskou.

Dále Lasenic píše: “Či myslíte snad, že celá historie Kristova života není

jediným symfonickým aktem plodivé lásky? Filozofii života, kterou naplnil svoje

pozemské bytí, korunuje krajním protikladem - hrůzou mučednické smrti, aby

zplodil nového člověka ve světle své oběti. On sám stává se personifikací lásky,

jejímž symbolem je hieroglyf Ankh, znak Venuše, nebo růže Rosekruciánů - láskou,

přibitou na čtyřrozměrný kříž, obraz čtyřživelné země."

Tyto vznešené věty stavíme proti La Veyově blasfemii. Abychom však byli

objektivní. Kvitujeme s povděkem, že se La Vey vystříhává excesů tradičního

satanismu, jako jsou sexuální orgie a násilí, včetně vraždění zvířat a lidí při

černé mši. Stejně tak oceňujeme, že La Vey neuznává žádné podepsané pakty s

ďáblem. Na tuto skutečnost upozorňujeme zejména ty nešťastníky, kteří se cítí

satanismem natolik přitahováni, aby u nás satanské lóže založili.

Stejně jako La Vey i my jsme si vědomi, že na temný trůn postavila Satana

krátkozrakost některých křesťanských teologů, kteří se tímto způsobem

vyrovnávali zejména na počátku křesťanství s destruktivním vlivem manicheismu.

Ze shodného pozorování však činíme odlišné závěry. Protože i Satan je

služebníkem Božím, (viz úsloví: Pán Bůh má všelijakou čeládku), nevidíme důvod,

proč místo Velikého stavitele všehomíra uctívat Satana Jecer Hara - svůdce.

Satana Kategora - žalobce, nebo Malacha Hamevetha, který přináší smrt. S mistrem

Františkem Kabelákem tvrdíme:

Řekněme bez obalu, že Satan, anděl Samael, věrný sluha Boží není tím, za co bývá

pokládán: Ďáblem. Ďábel neexistuje: je-li Ďábel, nemůže býti Bůh. Ďábel je pouze

obrazem a jeho bytí je bytím zvířeckých lidí. Magicky jej zaklínati znamená

uskutečňovati nicotu. To se může díti pouze šílenými prostředky ve stavu

šílenství a šílenství je smrtí. Existuje-li černá magie, musí tedy býti kultem

absolutní smrti a šílení jsou ti, kdož její kult vykonávají. Není ďábla, jsou

jen v přírodě činné síly. Není ďábelských sil, ale jedná se o účel díla: je

dobré dílo, nebo dílo špatnosti. Rozlišiti dobré a špatné je v moci svobodné

vůle člověka...Každý čin vytvoří kategora, žalobce, nebo sanegora, obhájce,

kteří vystoupí při naplnění dnů, až bude rozhodováno o životě či smrti. I každý

z národů má svého sara, který je jeho sanegorem, často obětujícím za svůj lid.

Zbývá ještě jedna otázka: proč vydávat takovou problematickou knihu jako je

Satanská bible? Jsme toho názoru, že vydána v dodatečném počtu, ztratí chuť

zakázaného ovoce, které chutná obzvlášť lahodně a nepovšimnuta bude se povalovat

v zaprášených regálech knihoven stejně jako spisy klasiků marxismu-leninismu,

mezi něž svým původem stejně patří.

Pavel Turnovský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

admin odpoveď

(Lilith, 17. 4. 2011 20:46)

Preco prave AIDS??? to ze tuzim po sexe neznamena ze musim striedat sexualnych partnerov!!! Pozor na to akym sposobom sa vyjadrujes...
Skratka, ak je Boh, tak nas stvoril nedokonalymi...Mozne keby pracoval i ten 7 den ako mnohi ludia, tak by sme boli dokonalejsimi a nemuseli by sme sa tu prebiehat v nazoroch na bibliu satansku a krestansku a polemizovat o tom co je spravne a co nie...
Avsak bol lenivy... My ludia sme taky aky sme a ja nevidim dovod preco by sme mali byt inymi.. ano su iste veci ktore by som na ludoch zmenila, ale ludia su taky aky su...
Boli sme stvoreny zo slobodnou volou a neobmedzovany pravidlami kym sme nezacali zotrocovat smi seba navzajom a tych co boli iny ako mi sme uctievali alebo zabijali.. keby sme neboli hlupy a zostali pritom ze sme si vsetci rovny tak by bol tento svet celkom iny a zrejme by zmizlo kopec zla...
Ludske tuzby nie su ego... pleties si pojmy s dojmami...tuzba je to co ludstvo pohana vptred... keby nebolo tuzby tak by ludia nechceli nikdy nic dokazat a este teraz by sme brusili kamienky na mamuty...
Tuzba nieco dokazat, nieco dosiahnut, tuzba vediet a chapat, tuzba odhalovat nepoznane- to je nas hnaci motor a to nas posuva vpred... ani nahodou nas to nebrzdi ak si vsak myslis opak tak patris do stredoveku a nie 21 storocia.

Odpoved

(.........., 16. 4. 2011 19:16)

Myslim ze v jedno z tychto komentarov ( alebo rovno v clanku ) je napisane ze by sme nemali obmedzovat svoje ludske tuzby.

Ludske tuzby- ego.

Musime rozdelovat ludkse tuzby a ludske potreby. A ked chcem stupat vyssie ( ucit sa alebo dosahovat ciele ) musim minimalizovat nase ego ( cize minimalizovat nas TUZBY ) a sustredit sa na nase potreby. To neznamena ze teraz si odopriem vsetko dobre co ma tesilo. To znamena ze si odobriem to co mam naviac. Naco mi je milion eur ked ichnebudem mat na co pouzit? ( myslim osobnu potrebu ) . Ano poucenie sa z vlastnych chyb ale co z toho ked tie chyby ani nabuduce nenepravis lebo si leniva sa obmedzovat. Teda lepsie povedane nechces sa obmedzovat. CO z toho ked dostanes AIDS ( ospraveldnujem sa za takyto priklad) ale mas chut na sex? Vsetci vieme ze kondom v tomto pripade nieje 100% riesenim. Jedna chyba a skoncili sme.

Maspravdu s tym nazorom. Viera je vec ktora na argumenty nereaguje.

Myslim ze pan La Vey chcel ludstvo nechat ludstvom a s tym ja nesuhlasim. Nevravim ze by sa z nas mali stat anjeli...

NO fajn mam tvoj nazor a dalsi podnet na rozmyslanie :)

Takze Dakujem

admin odpoveď

(Lilith, 11. 4. 2011 19:08)

Tak tu je môj názor, presne ako si chcela. A môj názor je prostý.
Ja nie som satanistka a ja osobne neuznávam žiadne pravidlá. Či už cirkevné alebo satanistické. Pre mňa sú dôležité moje ciele ktoré si stanovujem a následne sa ich snažím prekonávať.
Tým sa stávam naopak lepšou a silnejšou. A predstav si že si pritom robím čo len chcem a ničím ani nikým sa pritom neriadim.
Tvoj názor ti však vziať nemôžem.

Toto je proste kniha, satanistická biblia od LaVeya a je tu z jediného dôvodu, a to jest preto, lebo on položil základy moderného satanizmu.

Ja osobne k satanizmu ako takému nemám hlbší vzťah. I keď si myslím že z jeho dieľa v podstate vyplýva že satanizmus je o uznávaní samého seba a uctievaní prírodných živlov.
Myslím že na týchto myšlienkach nie je nič zlé a dokonca ani len hlúpe.

Nikto z nás sa neposunie vpred ak to sám nechce. Hnacím motorom je to čo je v človeku a nie pravidlá ktoré ho obklopujú. Preto si myslím že si napísala hlúposť keď si vyhlásila že sa nikto neposunie vpred tým že si bude robiť čo chce. Ja si naopak myslím že je to najlepší spôsob. Nikdy si nepočula o poučení sa z vlastných chýb? Je to najspoľahlivejší spôsob ako sa posunúť ďalej.
V konečnom dôsledku ten kto chce sa ďalej posunie lebo chce, a nie preto že ho k tomu vedú pravidlá alebo podobné nezmysli.

Túžba je najspoľahlivejším motorom a nedá sa obmedziť žiadnymi pravidlami.

Nemam slov.. proste ste hlupaci

(.........., 9. 4. 2011 1:09)

Takze este predtym ako prenesiem svoju kritiku by som povedala ze som UVAZOVALA o satanstve ale nastastie som omudrela.

Clovek sa potrbuje UCIT! A ako sa bude ucit ked bude naplnat svoje potreby? Clovek potrebuje stupat VYSSIE.. a ako bude stupat vyssie ked si bude robit "co chce" ( ten vyraz nemyslim doslovne: napr. stanstvo zakazuje zabijanie) . ale ked sa budeme riadit tymito vyslovene HLUPYMI radami stane sa z nas NIZKE energia na NIZKEJ vibracii a tym docielime to ze aj zverata budu "mudrejsie" ako my. Clovek potrebuje zbavit sa EGA a s tymito radami to bohuzial nejde. Ja neverim Cirkvi ale ked sa niekto tymto riadi dokazuje svoje ego ktore NECHCE zlomit lebo je hlupucky ....

Dodatok: nechcela som tym nikoho urazit len vyjadrit svoj nazor a co sa tyka komentov typu:naco to vyhladavas? mozem reagovat takto: Vyhladavala som nieco o LIlt a tuto stranku mi vyhodila a kedze ja nikdy nepremozem svoju zvedavost ( ale uz sa na tom pracuje) tak proste cheknem a zkritizujem...

Adminka: Kludne reaguj, vyvracaj moje tvrdenia .. chcela by som pocut tvoj nazor